SikaMur® Finish

Suva finirimi me bazë gëlqereje dhe pa çimento për rehabilitimin e mureve me lagështi

SikaMur® Finish është shtresë e hollë suvaje, me bazë gëlqere dhe pa çimento për finirimin e suvatimeve transpiruese.

  • Me bazë gëlqereje
  • Pa çimento
  • Transpirim i lartë
  • Ndërkapje e mirë mbi nënshtresë
  • Punueshmëri e lehtë
  • Finirim i lehtë 
SikaMur® Finish