Përmasat ekonomike

Team Work

Soliditeti financiar dhe përfitimi afatgjatë sigurojnë që Sika të mbetet një partner i besueshëm dhe me vlerë të shtuar për të gjithë aksionarët e saj, në të tashmen dhe në të ardhmen, dhe ato përfaqësojnë gurthemelë të rëndësishëm për të ruajtur udhëheqjen globale të teknologjisë dhe depërtimin në treg, nga projektimi dhe ndërtimi, deri tek rinovimi. Duke vlerësuar ndikimet ekonomike, rreziqet dhe mundësitë që rrjedhin nga investimet në asetet dhe risitë, Sika përpiqet të përqëndrohet në mundësitë më premtuese të cilat japin vlerë të optimizuar për klientët e saj në formën e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe krijojnë fitime për aksionarët.

Më tej, ekonomia e shëndetshme i mundëson Sika-s të ndajë vlerën e krijuar me aksionarët e ndryshëm të saj, të jetë një punëdhënës i besueshëm, një mundësi tërheqëse investimi afatgjatë, një tatimpagues i përgjegjshëm dhe një qytetar i mirë i korporatave, duke i ndihmuar komunitetet të lulëzojnë. Me kalimin e kohës, krijimi i vlerës ekonomike ndihmon njëkohësisht në përmirësimin e kushteve ekonomike, mjedisore dhe sociale të Sika-s dhe aksionarëve të saj dhe për këtë arsye është një aspekt i rëndësisë së lartë.

Përmasat mjedisore

Sika përqëndrohet shumë në sigurinë, cilësinë, rritjen e përgjegjshme dhe krijimin e vlerave gjatë të gjitha aktiviteteve të biznesit. Sika ia delegon përgjegjësinë për pajtueshmërinë e mjedisit filialeve operues. Të gjithë ata mbajnë një sistem të menaxhimit sipas ISO 14001, i cili përfshin pajtueshmërinë ligjore dhe një mekanizëm të sigurimit të pajtueshmërisë me kontrollet e brendshme dhe të jashtme.

Përmasat sociale

Social Responsibility

Përgjegjësia sociale

Çështjet sociale, ekonomike dhe mjedisore janë të ndërthura ngushtë dhe përgjegjësia sociale është një komponent i domosdoshëm i suksesit. Duke marrë parasysh detyrimet e saj, Sika angazhohet në mënyrë aktive në projekte të zhvillimit të qëndrueshëm dhe humanitar, qoftë si anëtare e organizatave ndërkombëtare, ose direkt në vend. Përfshirja sociale e Sika-s përqafon gjithashtu sponsorizimin e organizatave dhe iniciativave në fushat e shkencës, kulturës dhe sportit.

Library Project China

Angazhimi në komunitet

Sika dëshiron të mbështesë komunitetet lokale në mënyrë që t'i ndihmojë njerëzit të ndihmojnë veten e tyre. Fushat e aktiviteteve janë:

  • ndërtesa dhe infrastruktura për projekte sociale dhe ekologjike ose
  • arsimim, mundësisht në lidhje me profesionet që lidhen me ndërtimin ose
  • projekte ekologjike të ujërave që lidhen indirekt me fushën e aktiviteteve të hidroizolimit të Sika-s


Qëllimet kryesore, ndër të tjera, janë të mbështesim komunitetet në zhvillimin e infrastrukturës për projekte sociale, të promovojmë trajnime në profesionet e ndërtimit dhe tregtisë dhe të ofrojmë ndihmë emergjente për rajone të goditura nga katastrofat.