Sikafloor®-300 Level

Produkt me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelimin e dyshemesë për 1-10 mm, C30-F7.

Produkt me çlirime shumë të ulëta, bazë çimentoje dhe i vetënivelueshëm për të gjitha nënshtresat e përshtatshme për shtrim. Për përdorim në mjedise të brendshme. Sikafloor®-300 Level mund të karakterizohet si një përbërës nivelimi me finiturë të lëmuar, për ngarkesa mesatare, tkurrje shumë të ulët dhe veti shumë të mira vetënivelimi.

 • I vetënivelueshëm
 • I përshtatshëm për aplikime në sistemet me ngrohje nën dysheme
 • Trashësi shtrese deri në 20 mm me agregate
 • I përshtatshëm për ngarkesën e karrigeve me rrota të zyrave në trashësi shtrese > 1 mm sipas EN 12 529
 • I pompueshëm
 • Nivel i lartë fortësie dhe rezistence
 • Porozitet i ulët i sipërfaqes
 • Finiturë shumë e lëmuar
 • Mund të bluhet mirë
 • I modifikuar me polimere
 • Tharje nëpërmjet hidratimit
 • Kapacitet i lartë nivelimi të parregullsive të sipërfaqes
 • Transmetim i ulët tensioni tek nënshtresa
Sikafloor®-300 Level Sikafloor®-300 Level