SikaTop®-209 Réservoir

SikaTop® 209 Reservoir është një mikro-llaç fleksibël, prej dy përbërësish, dhe me bazë çimentoje për hidroizolim, i përbërë prej një emulsioni rrëshire sintetike dhe miksturë me bazë çimentojee cila përmban aditivë specialë. Plotëson Udhëzimet e Ministrisë Franceze në lidhje me kontaktin me ujin e pijshëm.

  • Produkt i miratuar dhe i certifikuar për kontakt me ujin e pijshëm
  • Plotëson kërkesat e cilësisë nga Ministria e Shëndetësisë, Francë, në përputhje me udhëzimet e Këshillit të Lartë të Shëndetit Publik të Francës, rreth përshtashmërisë së tij për kontaktin me ujin e pijshëm
  • I papërshkueshëm nga uji
  • Fleksibël, lejon ngushtimin e mikroplasaritjeve të nënshtresës
  • Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa prej betoni, llaçi, tulle, guri, etj.
  • Produkte të ambalazhuara, gati për përzierje