2016
Prellë, Rrethi i Matit

Ky hidrocentral ndodhet në rajonin verior të vendit dhe prodhon afërsisht 49 GWh në vit, me kapacitet të instaluar prej 14.9 MW (tre turbina Pelton me kapacitet 4.95 MW secila). 

Kërkesat e projektit

Projekti pati kërkesa gjatë fazave të projektimit dhe ndërtimit, në të cilat përfshihen prodhim betoni dhe betoni të spërkatur, hidroizolim, izolim dhe ngjitje, injektime, shtrim dyshemeje, riparim betoni, instalimi i portave kryesore, instalime elektrike dhe turbinash, punime brenda tunelit, ngritja e nënstacionit, etj.

Zgjidhja nga Sika

PRODHIM BETONI

Për punimet e betonimit me spërkatje brenda tuneleve, aditivi Sigunit® L-22 E kontribuoi mpiksjen e menjëhershme të pastës së çimentos dhe zhvillimin e shpejtë të rezistencave mekanike të masës së betonit të spërkatur.
Për shumicën e klasave të betonit u kërkua zhvillim i shpejtë i rezistencave dhe rrjedhshmëri tepër e lartë, ndaj dhe për këto arsye u përzgjodh Sika® ViscoCrete®-400.
Aditivi Sika® Antifreeze u përdor gjatë stinës së dimrit ku në kantier priteshin temperatura të ulëta.
Për mikset e betonit ku pati kërkesë për rrjedhshmëri dhe estetikë të lartë, u përdor Sika® Stabilizer®-4R, një aditiv i cili ofron gjithashtu rezistencë ndaj segregimit.

HIDROIZOLIM FUGASH

Produktet e nevojshme të hidroizolimit u kërkuan për shkak të llojit specifik të proceseve të punës në zonat që u përmendën. Produktet kryesore për këto nevoja ishin Sika® Waterbars Yellow SH për hidroizolimin e fugave të ndërtimit dhe zgjerimit në strukturat prej betoni siç janë strukturat ujëmbajtëse.
Në rastin tonë, përfshiheshin fazat e ndryshme të betonimit në muret e kanalit të shkarkimit, muret e zonës së prurjes, pllakat dhe muret e dekantuesit dhe të gjithë pjesën nëntokë të ndërtesës së centralit elektrik.

Pjesëmarrësit në projekt

Pronari
Prellë Energy SHPK

Kontraktor
Trema Engineering 2 SHPK

Konsulentë
Ovadaprogetti SaS

Shkarko